6 ต.ค วันเกิดกรุงเทพธุรกิจ.mp4 | หนังสือพิมพ์ สื่อสาร ธุรกิจ

6 ต.ค วันเกิดกรุงเทพธุรกิจ.mp4


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กรุงเทพธุรกิจสามารถสร้างนวัตกรรมช่องทางใหม่ ได้ครบทุกช่องทาง ให้ผู้บริโภคข่าวสารเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์ iNews Paper เวบไซต์ www.bangkokbiznews.com โมบายแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตลอดจนงานอบรม ,สัมมนา และล่าสุด การเปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม \”กรุงเทพธุรกิจทีวี\” ทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย

6 ต.ค วันเกิดกรุงเทพธุรกิจ.mp4

สปอตหนังสือพิมพ์1743


สปอตหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ ฉบับที่ 1743 ประจำวันที่ 814 มิ.ย. 2562

สปอตหนังสือพิมพ์1743

สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ


สื่อวิดิโนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา 411413 การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนเท่าไม่ได้มีเจตนาอื่นแต่อย่างใดถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
นักวิชาการสองท่าน อันได้แก่ กัญจณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์ และ นธกฤต วันต๊ะเมล์ ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของสื่อโฆษณาไว้อย่างสอดคล้องกันว่าสื่อโฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทโดยกล่าวสรุปได้ดังนี้
1.สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โบรชัวร์และโปสเตอร์
2.สื่อกระจายเสียงและภาพ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และเคเบิลทีวี
3.สื่อกลางแจ้งหรือสื่อนอกสถานที่ ได้แก่ ป้ายข้างรถประจำทาง ป้ายสามเหลี่ยม ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สื่อรถตุ๊กตุ๊ก สื่อรถแท็กซี่ สื่อรถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก สื่อป้ายโฆษณาหลอดไฟกระพริบ สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ สื่อรถไฟฟ้าใต้ดิน สื่อป้ายโฆษณาบริเวณที่พักผู้โดยสาร สื่อป้ายโฆษณาที่สนามบิน บอลลูน และสื่อโฆษณาบนตึก
4.สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ ได้แก่ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต จดหมายทางตรง สื่อโฆษณาแบบตอบรับทันที คูปองสื่อโฆษณาในตู้โทรศัพท์ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อโฆษณาในร้านค้า สื่อกิจกรรม สื่อโฆษณาบนใบแทรก สื่อโฆษณาที่ลิฟต์ สื่อโฆษณานะจุดซื้อ สื่อโฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์ สื่อโฆษณาบนของที่ระลึก(กัญจณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์. 2549: 282 , นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2554: 142)
ทั้งนี้ ธนกฤต วันต๊ะเมล์(2554: 143) ยังกล่าวไว้ในหนังสือหลักการโฆษณาโดยสรุปได้อีกว่า ในปัจจุบันนั้นทางบริษัทตัวแทนโฆษณานิยมแบ่งสื่อโฆษณาออกเป็นสองประเภท คือ สื่อ Above The Line หมายถึงการใช้สื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ สู่ผู้บริโภคเป้าหมาย อันได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และภาพยนตร์ สื่อ Below The Line หมายถึงการใช้สื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่สื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคเป้าหมาย อันได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษสื่อโฆษณากลางแจ้งสื่อโฆษณานะ ณ จุดซื้อจุดขาย สื่อโฆษณาในร้านค้าปลีก การจัดทำของที่ระลึก และการใช้สื่อออนไลน์
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นเห็นได้ว่า การแบ่งประเภทของสื่อโฆษณานั้นนักวิชาการกับทางบริษัทตัวแทนโฆษณาจะมีการแบ่งประเภทของสื่อโฆษณาแตกต่างกัน กล่าวคือนักวิชาการจะแบ่งสื่อโฆษณาออกเป็น4 ประเภท คือสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียงและภาพ สื่อกลางแจ้งหรือสื่อนอกสถานที่ และสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ ส่วนบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นจะแบ่งสื่อโฆษณาออกเป็น 2 ประเภท คือสื่อ Above The Line และสื่อ Below The Line ถึงแม้ว่าสื่อโฆษณานั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นแต่สื่อโฆษณาก็ยังเป็นสื่อที่มีคุณสมบัติร่วมกัน คือเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้ในเวลารวดเร็วทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยราคาประหยัด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเข้าถึงด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีโฆษณาแล้วสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าค่าใช้จ่ายนั้นสูงกว่า อีกทั้งเนื้อหาของสื่อโฆษณาแต่ละประเภทยังสามารถบอกได้ด้วยว่าสื่อนั้นเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มใด

READ  เท่าไหร่ไม่จำ - POTATO「Official MV」 | โปเตโต้ คนไม่สำคัญ
READ  เจาะลึกเบื้องหลังการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz | ประมูลคลื่นความถี่

สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ

หนังสือพิมพ์ สื่อการเรียนรู้หนังสือพิมพ์ #การใช้ห้องสมุด #ครูณัฐณิชา


การเรียนการสอนในรายวิชาการใช้ห้องสมุด หน่วยการเรียนรู้เรื่องหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์  สื่อการเรียนรู้หนังสือพิมพ์ #การใช้ห้องสมุด #ครูณัฐณิชา

ทางแห่งการกระทำชอบ – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (ฮาแบบได้ข้อคิด)


ชื่อ พระมหาสมปอง (สำหรับพิธีกรใช้ในการกล่าวเวลาบรรยายธรรม) ฉายา ตาลปุตฺโต นามสกุล นครไธสง อายุ 33 พรรษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
การศึกษา
การศึกษา
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต(พธ.บ.) เอกปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
รับพระราชทานรางวัล“เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จาก..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๑
รางวัล “จำนง ทองประเสริฐ” “ฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในสาขา “พระพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕๕๑
รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๐ จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๐
นิตยสาร Positioningยกย่องให้เป็น “50 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี” พ.ศ.๒๕๕๐ ฯลฯ

READ  ป๊อปคอร์น รสหวาน | ป๊อบคอร์น

ทางแห่งการกระทำชอบ - พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (ฮาแบบได้ข้อคิด)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Viết một bình luận